• Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Civiele Techniek

Wat doet een civiel ingenieur?

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond en ten doel hebben de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven te bevorderen.

Voorbeelden van dergelijke objecten zijn bruggen, gebouwen en wegen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving, een civiel ingenieur ontwerpt constructies voor civiele objecten.

Historisch perspectief

Ontwerp en aanleg van wegen, bruggen en kanalen was aan het begin van de 19e eeuw nog een verantwoordelijkheid van de genie bedreven door de “Royal Engineers”. Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek, zoals die door de “Royal Engineers”  bedreven werd.  De toevoeging “civiel” (Latijn: “burger-“) is waarschijnlijk overgenomen uit het Verenigd Koninkrijk, waar onderscheid wordt gemaakt tussen de “Royal Engineers”  (de Genie) en de “Civil Engineers”.

Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw heette een civiel ingenieur nog weg- en waterbouwkundige. Maar al sinds het einde van de 19e eeuw omvatte het werkterrein van de civiel ingenieur reeds veel meer dan het aanleggen van wegen en waterwegen met de daarbij behorende civiele kunstwerken.

De civiele techniek is, mede door een steeds grotere behoefte aan infrastructuur in een leefbare en veilige omgeving,  complexer geworden. Voorbeelden hiervan zijn ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik.

Deelgebieden in de civiele techniek

Tegenwoordig wordt onderscheid gemaakt in de volgende civieltechnische deelgebieden:

 • natte civiele techniek (natte infrastructuur)
 • droge civiele techniek (droge infrastructuur)
 • aangepaste civiele techniek (aan omstandigheden in ontwikkelingslanden)

Civiele techniek is een breed vakgebied en kent daarom een verdere onderverdeling als volgt:

 • beton-, staal-, hout- en composiet constructies
 • geo- en funderingstechniek (bouwen in en op de grond)
 • wegenbouwkunde (aanleg van wegen en spoorwegen)
 • waterbouwkunde (rivieren, kusten, kanalen, dijken, sluizen, stuwen, havens)
 • baggertechniek
 • offshore technologie (technologie voor bouwen en delfstofwinning op zee)
 • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur)
 • hydrologie gezondheidstechniek (drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling)
 • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsaneringstechnieken)
 • waterbeheer en veiligheid (regelen van een teveel of een tekort aan water, waterkwaliteit)
 • seismische techniek


In de civiele techniek komen veel specialismen samen . . .

Veel specialismen komen samen, dat maakt het voor de ontwerper in de civiele techniek een uitdaging! De civiel ingenieur moet tevens kennis hebben van uitvoeringstechnieken. De volgorde en wijze waarop een constructie wordt gebouwd is in veel gevallen bepalend voor het ontwerp.

Neem bijvoorbeeld het ontwerp van een brug. Een brug is veelal opgebouwd uit de materialen staal en beton. De brug heeft een fundering nodig voor landhoofden en pijlers, kennis van de bodem  en funderingstechnieken is nodig.  Over en onder de brug lopen verkeers-, spoor- en waterwegen en ieder type weg kent haar eigen Profiel van Ruimte en andere eisen om een veilig gebruik te garanderen.

Kunstwerken in de  civiele techniek zijn hoge investeringen in de toekomst. Naast veiligheid zijn beheer- en onderhoud en duurzaamheid belangrijke aspecten voor het ontwerp ervan.

Technisch buro de Heer beheerst het ontwerpen van constructies voor civiele objecten, zie enkele voorbeelden in ons portfolio.