• Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Werkwijze

Kwaliteitsborging:

De kwaliteitsborging van Technisch buro de Heer bv is gebaseerd op vakkennis, registratie en controle.

Vakkennis:

Vakkennis is onontbeerlijk voor bereiken van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.
Door het volgen van cursussen en het bijhouden van vakliteratuur wordt de kennis van onze medewerkers voortdurend verbeterd. Ook door samenwerking in interne projectteams wordt kennis overgedragen.

Registratie:

Een goede en zorgvuldige registratie is nodig voor de planning en voortgangscontrole van een werk. Tevens kan snel gecontroleerd worden of alle noodzakelijke documenten gedistribueerd zijn en constructieve aanpassingen en/of opmerkingen verwerkt zijn.

Technisch Buro de Heer maakt gebruik van een zogenaamd “beheersysteem”, hiermee worden verwerkte uren en opdrachten geregistreerd. Voor elke opdracht wordt een van onze medewerkers als projectleider aangewezen als verantwoordelijke voor alle werkzaamheden.

Alle binnenkomende documenten worden voor verdere verwerking projectmatig geregistreerd en vooraf door de projectleider gecontroleerd op relevantie en compleetheid.
Alle uitgaande documenten worden voor verzending geregistreerd en eveneens door de projectleider gecontroleerd op relevantie en compleetheid.
Alle door Technisch Buro de Heer voor een project aangemaakte documenten zijn gedateerd en genummerd, waar bij elke revisie voorzien wordt van een revisieletter. De documenten worden in lijsten opgenomen waardoor direct te zien is welke documenten er zijn en wat de laatste revisie is.

Controle:

Controle als onderdeel van de kwaliteitsborging is de belangrijkste middel om fouten en vergissingen te herstellen. Het is daarom de beste methode om degene met de meeste kennis van zaken met de controle te belasten. Voor een snelle en effectieve controle is het nodig dat de te controleren documenten helder en “to the point” zijn. Veel fouten ontstaan door en tijdens het overnemen van informatie. De werkwijze van Technisch Buro de Heer waarbij de constructie van een bouwwerk als één geïntegreerd model behandeld wordt voorkomt deze fouten.

Berekeningen, tekeningen en rapporten moeten duidelijk en leesbaar zijn, waarbij tenminste projectgegevens, onderwerp, uitgangspunten, relevante regelgeving en conclusies opgenomen moeten zijn. Verder is het over het algemeen aan te bevelen een inhoudsopgave op te nemen.

Berekeningen, tekeningen en rapporten worden door daartoe bevoegde medewerkers gecontroleerd op de gehanteerde uitgangspunten en correcte toepassing van de relevante regelgeving.
Berekeningen, tekeningen en rapporten kunnen alleen na bovengenoemde controle en voorzien van een paraaf van de controleur verzonden worden.

In verband met de huidige aansprakelijkheidswetgeving is ons buro verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij opdrachten in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Engeland onder de voorwaarden van de RVOI 2001 en/of DNR 2013. Om deze reden worden daarom alle door ons uitgevoerde werkzaamheden uitsluitend onder deze voorwaarden uitgevoerd.